Folgende Informationen zur Beibehaltung der Staatsbürgerschaft richten sich an dänische Staatsbürger und sind somit leider nur in dänischer Sprache verfügbar:

Ansøgning om bibeholdelse af dansk indfødsret ud over det 22. år skal indgives af den pågældende selv og skal stiles til Integrationsministeren. Ansøgningen skal være ledsaget af ansøgerens egen samt forældres fødsels- eller dåbsattester og vielsesattest samt indeholde oplysning på tro og love om følgende forhold:

  1. Ansøgerens profession
  2. Hvor ansøgeren og ansøgerens forældre har haft ophold fra fødslen til ansøgningens dato, herunder navnlig oplysning om, hvorvidt og hvornår ansøgeren har haft ophold i Danmark (opholdenes karakter, f.eks. ferie, højskoleophold el.lign.)
  3. Hvorvidt ansøgeren er gift, i hvilket tilfælde ikke blot vielsesattesten, men også ægtefællens fødsels- eller dåbsattest skal vedlægges
  4. Hvorvidt ansøgeren har børn, i hvilket tilfælde disses fødsels- eller dåbsattester skal vedlægges
  5. Hvorvidt ansøgeren og dennes forældre behersker det danske sprog, i bekræftende fald ledsaget af dokumentation herfor
  6. Hvorvidt ansøgeren og dennes forældre på særlig måde har bevaret tilknytning til Danmark samt navn og adresse på personer i Danmark, der kan bekræfte de givne oplysninger
  7. Hvorvidt ansøgeren eller dennes forældre har erhvervet fremmed statsborgerskab
  8. Hvis ansøgeren har fået dansk indfødsret i henhold til lov nr. 117 af 29. marts 1978, skal det originale indfødsretsbevis vedlægges.

Det tilføjes, at ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret i almindelighed kun kan forventes imødekommet, såfremt ansøgeren personligt frem til ansøgningens tidspunkt har bevaret en reel tilknytning til danske forhold.

Ansøgningen skal være ambassaden eller Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets Indfødsretskontor i hænde senest dagen før ansøgeren fylder 22. år.

UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSMINISTERIET  
SLOTSHOLMSGADE 10  
1216  KØBENHAVN  K  
TLF  +45 61 98 40 00  

EMAIL:  [email protected]