Spring til indhold

Generalkonsulatets historie

Dansk Generalkonsulat i Flensborg er et barn af grænsedragningen i 1920.

 

Danmarks Generalkonsulat i Flensburg

Ved den store genforeningsfest den 11. juli 1920 på Dybbøl Banke udtalte statsminister Niels Neergaard på regeringens og det danske folks vegne de så ofte citerede ord: "De skal ikke blive glemt". Det var møntet på de dansksindede, der forblev syd for den nye grænse. I de følgende måneder blev der sat handling bag dette tilsagn med økonomisk støtte til danske skoler m.m. Det blev starten på den årlige bevilling på finansloven til danske kulturelle anliggender i Sydslesvig m.m.

Blandt de mange tiltag til støtte for det danske mindretal i Sydslesvig var også oprettelsen af et dansk konsulat i Flensborg. Allerede den 20. juli 1920 blev der åbnet et kontor i Rathausstrasse, der tog sig af ansøgninger om pas og visum m.m. Den 7. oktober 1920 tiltrådte overretssagfører Neergaard-Møller som dansk generalkonsul. En af hans første opgaver var at finde en permanent adresse til den nye danske repræsentation. Det var en følge heraf, at den danske udenrigsminister den 31.3.1921 ansøgte Finansudvalget om tilslutning til købet af villa "Burg Schöneck" i Flensborg.

Huset tilhørte kommerceråd Mathias Hübsch. Den ældste del var opført i 1883/84 og senere udvidet i 1896 efter tegning af den i datiden kendte tyske arkitekt Alexander Wilhelm Prale. I skrivelsen til finansudvalget blev det fremhævet, at huset "er solidt bygget, smukt, moderne og praktisk indrettet" samt at der "næppe vil kunne findes en ejendom, der bedre egner sig til det omhandlede formål".

Efter at købet var gået i orden, flyttede konsulatet fra Rathausstrasse til Nordergraben nr. 19. Indvielsen fandt sted den 31. marts 1922. I underetagen blev der indrettet kontorer og konsularafdeling, mens stueetagen og 1. salen gav plads til repræsentative lokaler og bolig for generalkonsulen. Sådan har det været lige siden. Efter en ombygning i 1990-1991 er huset fortsat meget velegnet til sit formål. Huset fremtræder med sit smukke haveanlæg som en markant bygning i Flensborg.

Mens alle repræsentationschefer har haft personlig titel af generalkonsul, fik konsulatet ved kongelig resolution med virkning fra den 1.1.1987 status som generalkonsulat.

Danmarks Generalkonsulat
Nordergraben 19
D-24937 Flensburg


Tlf: 0461-14400-0
Fax: 0461-17928
E-mail: flfgkl@um.dk