Gå til indhold

Smart Farming Consultant

Udbud.
Vedrørende - Konsulent til etablering af dansk Smart Farming alliance Tyskland.

Kontakt Anne Dalsgaard Jensen på [email protected] for at få tilsendt udbudsdokumenter. 

Baggrund og kontekst

The Trade Council ved ambassaden i Berlin støtter danske virksomheder i eksport til Tyskland. I 2022 blev der gennemført et ”Strategic market develop project” for at undersøge mulighederne inden for digitalisering af landbruget (herefter: Smart farming). Konklusion er, at den bæredygtige omstilling af landbruget, der undervejs, kræver nye implementering og anvendelse af nye teknologier, hvorfor der netop nu er et stort potentiale for eksport af danske løsninger.


Formål

Trade Council vil opbygge og etablere en alliance bestående af ikke-konkurrerende danske virksomheder med løsninger og ekspertise inden for smart farming.
Konsulenten skal i tæt samarbejde med Trade Council Berlin udpege og kontakte relevante aktører (distributører, landmænd, brancheforeninger, politikere etc.) samt forestå teknisk rådgivning til Trade Council. 

Konsulenten skal bidrage til sparring samt deltage i møder med udvalgte tyske aktører, hvor denne skal indgå i dialog omkring danske styrkepositioner samt spørge ind til tekniske specifikationer, processer og behov. Formålet hermed er at mappe stakeholders, regulatoriske rammer for derved at afdække eksportmuligheder for de danske virksomheder. Det er derfor afgørende, at konsulenten bliver set som tillidsfuld sparringspartner (og gerne med tyskkundskaber).
Sideløbende med aktiviteterne i Tyskland, samles en gruppe danske virksomheder med ikke-konkurrerende løsninger i en strategisk alliance.
Alliancen af danske virksomheder skal være etableret i juni 2023. De første aktiviteter for alliancen i Tyskland skal være gennemført inden udgangen af 2023.


Arbejdets omfang

Opbygningen af Smart farming alliance såvel som netværket i Tyskland vil under forløbet foregå i tæt samarbejde og dialog med Trade Council. Følgende er vejledende og vil kunne justeres i dialog mellem Trade Council og konsulent for at opnå størst effekt.

Opbygning af Smart farming alliance og netværk:

 • Konsulenten skal i samarbejde med Trade council arbejde målrettet mod opbygningen af en alliance for danske virksomheder på det tyske marked.
 • Konsulenten skal planlægge og deltage i opstartsmøder med de identificerede danske leverandører/virksomheder samt opfølgende møder.

Alliance Startfase:

 • Teknisk workshop alliancemedlemmer. Konsulenten og Trade Council rådgiver besøger virksomhederne for at opnå fuld indsigt i produkt/løsning.
 • Forberedelse af tur til Tyskland. Herunder research og idéudvikling samt udarbejdelse af interviewguide/spørgeramme til tyske møder (tema: regulatoriske udfordringer, støtteprogrammer, digital infrastruktur mm.)
 • Identifikation og mapping af relevante samarbejdspartnere i konsulentens eksisterende netværk, både på det danske og tyske marked, samt gennemgående fokus på udvidelse af netværket med identificerede stakeholders.
 • Indledende besøg i Tyskland for at identificere markedet og dets muligheder for danske virksomheder. Det være sig besøg ved landmænd, myndigheder, maskinforhandlere mm.
 • Deltagelse i møder i Tyskland (Online såvel som offline).

Alliance:

 • Planlægning og eksekvering af op til to markedsbesøg for danske virksomheder til relevante stakeholders og samarbejdspartnere i Tyskland. 
 • Planlægning og gennemførelse af tysk delegationsbesøg til Danmark.
 • Forberedelse, gennemførelse og efterfølgende evaluering af Workshop med formål om vidensdeling mellem danske og tyske aktører. 
 • Personlig opfølgning med deltagende virksomheder. 

Der påtænkes fleksibilitet i forhold til rejser. Der er afsat fast budget for rejser og ophold i forbindelse med løsning af opgaven (se mere under ”budget og indsats”).


Det leverede (resultatet)

 • Alliancedannelse: Afholdelse af opstartsmøde/workshop med danske virksomheder
 • Deltage i 1 delegationstur til Danmark for tyske stakeholders
 • Deltagelse i op til 2 delegations- eller salgsture til Tyskland for danske virksomheder
 • Deltagelse i løbende møder med tyske stakeholders og alliancen 

Afrapportering/præsentation: Resultater af mapping og beskrivelse af eksportmuligheder. Next steps. 


Timing

Opgaven skal påbegyndes hurtigst muligt, senest 15. marts 2023. De ovenfor beskrevne arbejdsopgaver forventes at blive leveret i 4. kvartal 2023.

Dog vil der være forbehold for eventuelle problemer med Covid19-restriktioner og/eller kalenderudfordringer.


Metode 

Det ønskes, at følgende metoder anvendes i arbejdet:

 • Rejseaktivitet/markedsbesøg
 • Dialog, sparring og assistance
 • Mundtlig og skriftlig afrapportering
 • Møder

Derudover er der åbenhed over for eventuelle andre arbejdsmetoder, konsulenten ser en fordel i at anvende.


Team og organisation

Konsulenten vil være i tæt samarbejde med the Trade Council’s landbrugssteam i Berlin.


Medarbejdernes kvalifikationer og kompetencer

Nr.

Kvalifikation og kompetence

Kategori

Kommentar

 1

Konsulenten skal have mindst 5 års erfaring i agrotech-branchen i Danmark

 Krav

Teknisk ekspertise og netværk inden for agrotech (smart farming og præcisionslandbrug)

 2

Konsulenten skal have erfaring med mindst ét projekt med Smart Farming på det tyske marked

Ønske

Kendskab af det tyske marked for at kunne evaluere muligheder for danske virksomheder

 3

Medarbejderen skal have sprogkundskaber på tysk (både skrift og tale) for kommunikation med tyske stakeholdere 

Ønske

Møder med det tyske netværk vil være på tysk

 4

Medarbejderen bør have erfaring inden for projektudvikling af agrotech-løsninger, herunder feasibility studier

Ønske

 

 5

Medarbejderen bør have erfaring med at udvikle forretning til agrotech-virksomheder i andre lande end Danmark 

Ønske

 

Budget og indsats

Udenrigsministeriets budget for kontrakten er DKK 245.000. Konsulentens tilbud må derfor ikke overstige DK 245.000. Udenrigsministeriet har herudover afsat DKK 40.000 til rejseomkostninger, der løbende betales af Udenrigsministeriet i forhold til de rejser, som konsulenten skal på og i henhold til kontrakten.
Udenrigsministeriet vurderer, at arbejdsindsatsen ca. er 200 timer for at løse opgaven til udgangen af 2023.

 

Baggrundsmateriale

I forhold til at etablere en alliance af ikke konkurrerende danske virksomheder med løsninger og ekspertise inden for smart farming er det vigtigt, at konsulenten skal agere uafhængig og kunne løse opgaven uden interessekonflikt, dvs. uden personlige eller forretningsmæssige interesser i deltagelse i virksomhedsalliancen.
The Trade Council vil dele viden og eksisterende informationer omkring markedet med konsulenten. Dertil vil Trade Council foretage yderligere konkretiserende undersøgelser, som vil blive delt med konsulenten og kan danne grundlag for konsulentens interviewguide.