Spring til indhold

Sygesikring

Om sygesikring for danske statsborgere i Tyskland

Den lovpligtige sygeforsikring

I Tyskland er de fleste lønmodtagere omfattet af en lovpligtig sygeforsikring (die gesetzliche Krankenversicherung, GKV). Der er dog frihed til at vælge mellem den lovpligtige og den private sygesikring, hvis den årlige bruttoindkomst overstiger 52.200 Euro. Den lovpligtige sygeforsikringen giver ret til behandling hos læge, tandlæge, på hospitaler og der betales medicintilskud samt sygedagpenge. Betalingen til den lovpligtige sygeforsikring sker via tilknytning til arbejdsmarkedet. Bidragssatsen er 15,5 pct. af bruttolønnen. Heraf skal arbejdstager betale 8,2 pct. og arbejdsgiver 7,3 pct. Familiemedlemmer, der ikke selv har nogen sygeforsikring, hører almindeligvis under den forsikredes sygeforsikring.

''

Den lovpligtige tyske sygeforsikring er baseret på selvforvaltning og er bygget op omkring de såkaldte Krankenkassen. Som forsikringspligtig kan man selv vælge, hvilken Krankenkasse man ønsker at betale til. Da der er forskel på ydelser og priser, kan det godt betale sig at lave en sammenligning, før man bestemmer sig. Informationer herom fås hos det tyske forbrugerråd eller på siden Krankenkasse.


Man kan ved indmeldelse i en tysk sygekasse evt. blive stillet overfor et krav om at dokumentere, at man har været sygesikret i perioden op til indmeldelsen. Har man været sygeforsikret i Danmark op til indmeldelsen i den tyske sygekasse, vil den tidligere danske bopælskommune kunne udstede den fornødne dokumentation.

Det blå sygesikringskort

Som dansker har man mulighed for at være dækket af det blå sygesikringsbevis i op til et år, hvis man opfylder en af følgende betingelser:

 
• Man er på ferie
• Man er i ulønnet praktik eller er au-pair
• Man studerer eller følger en faglig uddannelse
• Kortet dækker også selvom man har en kronisk sygdom og ved, at man kan få behov for behandling
• Man er udsendt af en dansk arbejdsgiver. Man skal dog have en godkendelse fra Udbetaling Danmark, før man kan få udstedt det blå sygesikringsbevis. 

 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som dansker har pligt til at meddele ens danske bopælskommune om eventuelle ændringer, der kan have konsekvenser for retten til dansk sygesikring. Man er ikke dækket af den europæiske sygeforsikring, hvis man arbejder i Tyskland. 

Fra den 1. august 2016 er det gule sygesikringskort ikke længere gyldigt som rejseforsikring. Derfor skal man anvende det blå sygesikringskort samt privat rejseforsikring. Flere informationer kan findes på borger.dk, hvor det blå sygesikringskort også kan bestilles. Læs mere her.

I forbindelse med studium eller arbejde i et land, der er omfattet af EU-reglerne, hvor opholdet varer over ét år, betragtes dette som en fraflytning fra Danmark. Man er derfor ikke omfattet af den offentlige danske sygesikring, men bør søge om optagelse det nye bopælslands sygesikring. Det blå sygesikringskort vil derfor dække ophold op til et år.

Der er i Tyskland generel sygesikringspligt for alle. Arbejdstagere, der tjener under en vis grænse, er pligtforsikrede. Ved arbejde i Tyskland vil en arbejdsgiver normalt betale halvdelen af de lovpligtige bidrag til socialforsikringen. Læs mere her.

Læs mere om tyske sygekasser, blå sygesikringsbevis og sygesikring for grænsependlere:


• EURES - Kompass
• Sundhed.dk
• Sundheds- og Ældreministeriet
• Pendlerinfo
• Europa-Kommissionen

Kontakt

Danmarks Ambassade
Rauchstr. 1
10787 Berlin


 

Tlf: +49 30 5050 2000
Fax: +49 30 5050 2050
E-mail: beramb@um.dk

Ambassaden er åben for telefonisk henvendelse fra 9-15