Spring til indhold

Etablering uden egentlig tysk selskab

Inden et egentligt selskab etableres, kan det overvejes i en periode, indtil der f.eks. er skabt bedre sikkerhed for, at et markedsmæssigt grundlag eksisterer for et egentligt selskab, at have en form for repræsentation uden egentlig selskab. Disse former omtales i det følgende.

  Repræsentationskontor

Hvis en udenlandsk virksomhed ønsker hurtigt at starte aktiviteter i Tyskland med henblik på at starte forretninger samt vedligeholde og udbygge kontakter til forretningsforbindelser, finansielle virksomheder eller myndigheder kan etablering af et repræsentationskontor være det første og enkleste skridt.

En repræsentation kan indrettes som forløber for en senere erhvervsmæssig virksomhed og anvendes, hvis der ikke i repræsentationen udøves erhvervsmæssige aktiviteter. Det kan i visse tilfælde være en løsning at oprette et lokalt repræsentations-, informations- eller forbindelseskontor til varetagelse af den danske virksomheds tyske eksportinteresser.

Udgifterne hertil er relativt begrænsede. En repræsentation består ofte af et kontor, hvorfra en person er beskæftiget med at skabe forretningsforbindelser eller at pleje eksisterende kontakter og opbygge nye.

I tysk erhvervslovgivning kendes begrebet repræsentation (Repräsentanz) ikke som virksomhedsform. Uanset det kan et firma oprette en repræsentation i Tyskland. En repræsentation udgør dog ikke en selvstændig erhvervsvirksomhed adskilt fra det udenlandske selskab. Et repræsentationskontor er ikke en separat juridisk enhed og har derfor de samme rettigheder og pligter som moderselskabet.

Repræsentationen skal ikke anmeldes over for de stedlige myndigheder eller handelsregisteret. 

Repræsentationen har ikke fuldmagt/bemyndigelse fra det udenlandske selskab og kan ikke indgå handler i eget eller i det udenlandske selskabs navn.

Et repræsentationskontor kræver ingen tilladelse fra de tyske myndigheder for at fungere i Tyskland.

En udenlandsk eller en tysk ansat og arbejdsgiveren skal ligesom tilfældet er for tyske virksomheder og ansatte af arbejdsgiveren tilmeldes det sociale sikringssystem, hvortil begge parter betaler bidrag. Ledes kontoret af en ikke-EU-borger, skal denne normalt have arbejds- og opholdstilladelse.

Et repræsentationskontor, som ikke har fuldmagt/bemyndigelse til at indgå handler i eget eller moderselskabets navn, bliver ikke skattepligtigt i Tyskland. Det betaler derfor heller ikke erhvervsskat (Gewerbesteuer).

Repræsentationskontoret bør således kun formidle ordrer til virksomheden i Danmark, som står for accept af ordrer, udfærdigelse af ordrebekræftelser og fakturaer.

Repræsentationskontoret kan ikke virke som importør eller forhandler.

Overholdes disse forhold, kan repræsentationskontoret principielt ikke betragtes som fast driftssted og ikke pålignes tysk selskabsskat.

Et repræsentationskontor skal normalt ikke betale tysk selskabsskat. Kontoret skal være en del af det danske firma og må ikke via dets aktiviteter i Tyskland kunne betragtes som et fast driftssted. 

Da repræsentationskontoret ikke udfører kommercielle operationer, som udløser tyske betalinger til kontoret, skal det normalt ikke moms-registreres. Omvendt vil repræsentationskontoret ikke selv kunne modregne udgående tysk moms (MwSt.). Der er dog i et vist omfang mulighed for, at tysk moms betalt af repræsentationskontoret i forbindelse med erhvervsaktivitet i Tyskland kan søges refunderet hos det tyske skattevæsen til virksomheden/ stamhuset i Danmark.

Tjenesteydelser mellem virksomheden i Danmark og repræsentationskontoret i Tyskland er ikke momspligtige i Tyskland.

Filial

Et selskab, der allerede er etableret i et andet land end Tyskland, og som ønsker at være erhvervsaktivt i Tyskland, kan, udover at danne et egentligt datterselskab, oprette en filial (Zweigniederlassung). Filialen forbliver juridisk og organisatorisk en del af moderselskabet og har dermed moderselskabets juridiske form og samme rettigheder og pligter som moderselskabet.

Ved oprettelse af en filial etableres ikke en selvstændig juridisk person adskilt fra moderselskabet. 

Der kan skelnes mellem en ikke-selvstændig filial (Filiale) eller en selvstændig filial (Betriebsstätte). 

Selvstændig filial/afdeling

En filial er ikke en selvstændig juridisk person. Den er juridisk og organisatorisk en integreret del af moderselskabet og har som sådan samme selskabsform som moderselskabet. Er filialen oprettet af en dansk virksomhed, er filialens retslige tilstand som moderselskabets. 

Trods intern afhængighed i forhold til moderselskabet handler filialen selvstændigt. Filialens forhold til kunder er således underkastet tysk lovgivning.

Særlige kendetegn ved en filial er:

 • Filialen er organiseret, så den selvstændigt kan udøve dens aktiviteter
 • Filialen udfører de samme aktiviteter som hele foretagendet
 • Filialen må have en vis selvstændighed med egen ledelse, som har:
  • egen dispositionsfrihed,
  • egen bogføring,eget regnskab og et selvstændigt årsregnskab
  • en fra moderselskabet overført egenkapital (Der er ikke fastlagt noget minimum for denne kapitals størrelse)
  • egen driftskapital
 • En filialleder repræsenterer selvstændigt filialen i forretningsanliggender

Ikke-selvstændig filial/afdeling

En virksomhed kan have flere forretningssteder. En filial kan være et forretningssted.

Et i et andet land end Tyskland allerede etableret selskab, der ønsker at være erhvervsaktivt i Tyskland, kan udover at danne et egentligt datterselskab eller en selvstændig filial/afdeling - oprette en filial (Zweigniederlassung). Filialen forbliver juridisk og organisatorisk en del moderselskabet og har dermed moderselskabets juridiske form. Ved oprettelse af en filial etableres dermed ikke en juridisk person adskilt fra moderselskabet.

En ikke selvstændig filial har:

 • ikke et selvstændigt kapitalgrundlag
 • optræder ikke selvstændigt i forretningsanliggender
 • har ikke egen bogføring
 • kan ikke udstede regninger i eget navn
 • bærer moderselskabets firmanavn

En ikke selvstændig filial er blot rumligt, men ikke organisatorisk og ikke juridisk adskilt fra moderselskabet.

Der skal indgives en anmeldelse af erhvervsudførelsen til de stedlige myndigheder (Gewerbeamt der Gemeinde). Filialen skal ikke optages i handelsregisteret i Tyskland.

En filial kan have (under)filialer. En (under)filial er ikke et selvstændigt selskab og er i alle henseender afhængig af hovedfilialen.

Rent optisk kan det for filialens kunder virke, som om virksomheden ikke for alvor er til stede på markedet. Etablering af en filial af en dansk virksomhed bør derfor nøje vurderes ud fra filialens aktiviteter og branche.